Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska

Informace o správci

Toto jsou informace, jak

Skapce

jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis.

Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

(kontakt neuveden)

Účel zpracování

Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci, který je vyžadován zvláštním právním předpisem.

Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány

Právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracování jsou

Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení. Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené. V případech, kdy tak ukládá zvláštní právní předpis, jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům.

Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu.

Zpracovatelé

TRIADA, spol. s r.o., IČ 43871020

Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Dozorový úřad

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Lhůta, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Automatické rozhodování a profilování

Automatické rozhodování ani profilování není použito.

Zdroj osobních údajů

Práva osob

Osoba (subjekt údajů) má právo

Platné od 24. 5. 2018